Merge branch ‘Derek-AWS-Patches’ into new-theme-aws

Merge branch ‘Derek-AWS-Patches’ into new-theme-aws

1 0

Merge branch ‘Derek-AWS-Patches’ into new-theme-aws